Štěňátka C, ChS Forever Flying

ChS Forever Flying 

- chovatelka: Monika Sobotková (FB: Monika Sobotka)

Vrh C

Zleva: Cassyopea Forever Flying a Carmen Rebelle Forever Flying

  

 

 


 

Tvorba webovych stranek pro chovatele