Other Successe

       • Monika Sobotková & Fell for Aisha Perlowy raj: Asenovgrad BG - international dog show, 9.8.2017 - Best Senior Handler 2nd place

      

     Monika Sobotková & Freya Hrabovský ráj: Asenovgrad BG - international dog show, 9.8.2017 - Best Senior Handler 2nd place

      •  
      • Gabriela Stéblo & Walda Porubský květ: Asenovgrad BG - international dog show, 9.8.2017 - Best Senior Handler - golden cup, 1st place
    • Walda Porubský květ: Asenovgrad (BG) - internationational dog show, 7.9.2016 - 2. místo o BIG (best in IX. group FCI)
    •  
   • Walda Porubský květ: Asenovgrad (BG) - internationational dog show, 8.9.2016 - 2. místo o BIG (best in IX. group FCI)
   •  
  • Walda Porubský květ: Asenovgrad (BG) - internationational dog show, 11.9.2016 - 3. místo o BIG(best in IX. group FCI)
 • Walda Porubský květ: Slavkov near Brno – region dog show; 26.3.2016

- Best Dog of IXth FCI skupiny (1st place of 10) & Best Dog of all FCI groups (3rd place of 10)

 

 • Couples: Walda Porubský květ and Freya Hrabovský ráj; Slavkov near Brno – region dog show; 26.3.2016

- The Most Beautiful Couple, 1st place of 7 beautiful couples of all FCI groups

 

 • Freya Hrabovský ráj: Slavkov near Brno – region dog show; 26.3.2016

- Best Dog of IXth FCI skupiny (3rd place of 10)

 

 • Best kennel group: Slavkov near Brno – region dog show; 26.3.2016

- Pálava Country Art won 1st place of 3 competiting kennel groups

 

Tvorba webovych stranek pro chovatele